رنگ ها درباره شما چه می گویند؟ (قسمت دوم)

رنگ ها تاثیر آنی بر ما دارند.آن ها احساسات و افکار ما را شکل می دهند. درک این نکته که رنگ ها چه می گویند می تواند به شما در انتخاب رنگ مناسب برای خانه تان کمک کند.

 

عکس العمل ما در مقابل رنگ ها در سیر تکاملی گذشته ما ریشه دارد.برای مثال انسان های ماقبل تاریخ می دانستند که میوه های سمی اغلب قرمز روشن اند.

همچنین، نگرش ما در مورد رنگ ها بر اساس گذشته شخصی مان شکل می گیرد.بیشتر مردم رنگ محبوبی دارند و بسیاری از آن ها وابستگی شدیدی به فام های معینی دارند.