دکوراسیون حرفه ای اتاق خواب

اتاق خواب جایی اســت که در آن رویا می بینیم. ولی چگونه می توانیم اتاق مان را آراســته و دکور کنیم تا در روز و هنگام بیداری هم فضایی رویایی داشته باشد! نکته های زیر رهنمودهایی هستند که با دنبال کردن شان می توانید اتاق خوابی زیبا و آراسته داشته باشید.

رنگ شادی

 اگــر از طرح هــای مــدرن و مینیــال امــروزی خســته شــده اید و دل تــان دیگــر رنــگ هــای خنثــا و خاکســری یــا ســفید را نمی خواهــد، دســت بــه کار شــوید. تــا بخواهیــد رنــگ در ایــن جهــان هســت. از طبیعــت بیاغازیــد و رنگ هــای درخشــان آن را وام بگیریــد. کوســن های گل دار برگزینیــد و دیــوار پشــت تخــت را بــا کاغذدیواری طــرح دار بپوشــانید. در انتخــاب طرح هــای گل دار بــه انــدازه ی گل هــا دقــت کنیــد. همــه ی طرح هــا را بــه یــک انــدازه برنگزینیــد. اگــر از گل هــای درشــت در کوســن ها و بالش هــا اســتفاده می کنیــد، بــرای روانــداز تخــت پارچــه ای را برگزینیــد کــه گل هــای ریــز دارد. رنگ هــای گــرم بــه اتــاق انــرژی می دهنــد و رنگ هــای سرد فضــا را آرام می ســازند. یکــی از ایــن دو حــس و حــال را برگزینيــد و لــی رنگ هــای دیگــر را هــم بــه انــدازه ی کــم در گوشــه وکنــار بــه کار بریــد. اگــر انتخــاب رنــگ بــرای اتــاق خــواب دشــوار اســت از عکس هــا و تصویرهــای رنگــی در مجله هــا و اینرنــت کمــک بگیریــد.

بازی تاج تخت

 هیــچ تختــی را بی تــاج در اتــاق رهــا نکنیــد. اگــر شــده یــک تــاج کوچــک هــم کارســاز اســت. اگــر دیــوار پشــت تخــت را ســاده رهــا کرده ایــد، فرصــت خوبــی اســت تــا تاجــی بــزرگ و چشــم گیر بــرای تخــت برگزینیــد. می توانیــد از تخته هــای چوبــی بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد. اگــر تــاج تخت تــان ســاده و کوتــاه اســت، توجــه را بــه  فضــای خالــی پشــت آن بدهیــد. یــک تابلــوی بــزرگ رنگــی روی دیــوار می توانــد پاســخ مســئله باشــد. گاه نیــز می توانیــد از بالش هــای بــزرگ و رنگــی بــه عنــوان تــاج تخــت نــرم اســتفاده کنیــد. ایــن بالش هــا می تواننــد نقــش نقطــه ی کانونــی اتاق خــواب را بــازی کننــد.

پرده ها می توانند هر گونه نقص یا نادرستی در پنجره ی اتاق را بپوشانند. اگر پنجره ای کوتاه دارید، پرده ای بلند بیاویزید و اگر پنجره تان در زاویه ای نامناسب دیوار قرار دارد، با نورگیرهای سبک های گوناگون از اندازه ی ناهماهنگی آن بکاهید

چشم اتاق خواب

چشــم اتاق خــواب پنجــره ی اتــاق اســت. پنجــره ی می توانــددر کنــار تخت خــواب، نقطــه ی کانونــی دیگــری بــرای اتــاق باشــد. اگــر پنجــره ی اتــاق رو بــه فضایــی اســت کــه چشــم هــچ بیگانــه ای بــه داخــل نمی افتــد، از خوش بخت تریــن آدم هــای روزگار هســتید. بــا ایــن حــال هــم پــرده را از یــاد نریــد. بــرای یــک خــواب آســوده، بایــد روشــنایی بیــرون را کنــرل کنیــد. پرده هــا می تواننــد هــر گونــه نقــص یــا نادرســتی در جــای پنجــره ی اتــاق را بپوشــانند. اگــر پنجــره ای کوتــاه داریــد، پــرده ای بلنــد بیاویزیــد و اگــر پنجره تــان در زاویــه ای نامناســب دیــوار قــرار دارد، بــا نورگیرهــا بــه ســبک های گوناگــون از انــدازه ی ناهاهنگــی آن بکاهیــد.

دریچه ای به جهان خیال

هیچ عنصری به اندازه ی آینه با اتاق خواب هماهنگ نیست. آینه عنصری جادویی است که خیال آدمی را به جهان های دیگر می برد. یک آینه ی دیواری در یک اتاق خواب کوچک، دعوت به گشودگی است. در انتخاب آینه  برای اتاق خواب، همیشه اندازه های بزرگ را در نظر بگیرید. حتی می توانید آینه ای تمام قد را کنار دیوار سرپا نگاه دارید. زاویه ی آینه با دیوار حسی از عمق به اتاق می بخشد.

نظم در بی نظمی

اتاق خــواب جــای بی نظمــی و شــلختگی نیســت. عــادت کنیــد لباس هایتــان را روی تخــت یــا در گوشــه وکنــار اتــاق رهــا نکنیــد. چــه رختکنــی بــزرگ در اتــاق داشــته باشــید چــه یــک کمــد دیــواری کوچــک، بکوشــید همــه ی لباس هــا را درون آن هــا جــای دهیــد. اگــر نمی رســید درون کمدهــا را منظــم کنیــد بــاز هــم بهــر اســت شــلختگی دورن کمدهــا باشــد تــا بیــرون و در پیــش چشــم. در جایــی کــه فضــای ذخیره ســازی بــه انــدازه ی کافــی نداریــد از یــک پارتیشــن یــا جداکننــده ی زیبــا بــرای جــدا کــردن یــک گوشــه از اتــاق اســتفاده کنیــد.

همراهان کوچک

 نقــش میزهــای عســلی یــا کنــاری تخت خــواب در اتاق خــواب هاننــد نقــش کوتوله هــا در کنــار ســفیدبرفی اســت، هیــچ یــک بی دیگــری کامــل نخواهــد بــود. هــر انــدازه اتاق خواب تــان کوچــک باشــد، می شــود یــک میــز کنــاری بــرای تخــت در نظــر گرفــت. از یــاد نریــد کــه ایــن میــز بــرای نهــادن گوشــی همــراه یــا دنــدان مصنوعــی در لیــوان نیســت. میــز کنــار تخــت بهریــن جــا بــرای یــک چــراغ پایه کوتــاه بــرای مطالعــه ی شــبانه یــا یــک تندیــس یــا قــاب عکــس اســت. چــه چیــزی بهر از ایــن کــه هــر شــب پیــش از خــواب یــک اثــر هــری زیبــا را ببینیــد یــا چهــره ی عزیــزی را بــه خاطــر بیاوریــد. اگــر اتاق خواب تــان بــزرگ اســت می توانیــد از دو میــز در دو ســوی تخــت اســتفاده کنیــد. نیــازی نیســت همــواره ایــن دو میــز ماننــد هــم باشــند. می توانیــد از اصــل عــدم تقــارن ســود بجوییــد. شــاید بیشــر اتــاق خواب هــای امــروزی فضــای چنــدان بــزرگ نداشــته باشــند، ولــی اگــر از کســانی هســتید کــه در خانه هــای بــزرگ یــا ویلاهــا زندگــی می کننــد، اتاق خــواب بزرگ تــان حتمــن نیــاز بــه یــک پاتختــی دارد. یــک دیــوان یا نیمکــت چوبــی کــه رویــش را بــا بالشــتک هایی زیبــا آراســته اید، زیــر پــای تخــت بگذاریــد. ایــن نیمکــت می توانــد هــم جایــی بــرای زمان هــای آمــاده شــدن بــرای خــواب و هــم جایــی بــرای مطالعــه یــا کارهــای کوچــک در اتــاق خــواب باشــد. صندوقچه هــای قدیمــی هــم می توانــد ایــده ای خــوب بــرای ایــن کار باشــد.

تعبیر روشن از یک رویا

 درســت اســت کــه اتاق خــواب بــرای خوابیــدن اســت ولــی از  روشــنایی ایــن اتــاق نبایــد غافــل شــوید. در اتاق خــواب چــون هــر اتــاق دیگــری، بــه هــر ســه گونــه از نــور و روشــنایی نیــاز اســت. نــور اصلــی را در جایــی قــرار دهیــد کــه هنــگام دراز کشــیدن روی تخــت مســتقیم در دیــد شــا نباشــد و چشــان تان را خیــره نکنــد. نورهــای تزیینــی می تواننــد هنــگام اســراحت و لمیــدن بــر تخــت، فضایــی شــاعرانه و احساســی بســازند. اگــر اتاق خــواب کوچــک اســت، بــه جــای آبــاژور یــا چــراغ پایــه دار، از چراغ هایــی اســتفاده کنیــد کــه روی دیــوار نصــب می شــوند و بازوهایــی بــرای تغییــر جهــت و انــدازه دارنــد.

 

مجله دکومان شماره 20 و 21