اصول نورپردازی برای سالن غذاخوری

اتــاق یــا فضــای غذاخــوری هــر چــه باشــد و بــه هــر ســبکی باشــد، نیــاز بــه روشــنایی دارد و چــه چیــز بهــتر از لوســتر یــا هــمان چلچــراغ یــا جــار و قندیــل خودمــان. دو نکتــه ی مهــم در انتخــاب چلچــراغ غذاخــوری هســت: انــدازه ی نــور و ســبک چلچــراغ. روشــن اســت کــه چلچــراغ بــرای روشــنایی اســت و خــوردن غــذا بی روشــنایی شــدنی نیســت ولــی در بیشــتر آپارتمان هــای امــروزی چــون جــای چراغ هــا و سیم کشــی ها از پیــش مشــخص و آمــاده شــده، گاه پیــش می آیــد چیدمــان میــز غذاخــوری بــا جــای چلچــراغ در ســقف هماهنــگ نباشــد. در ایــن مــوارد، نــور فضــای غذاخــوری از نــور اتــاق تامیــن می شــود و چلچــراغ بیشــتر عنــری تزیینــی خواهــد بــود. از ایــن رو ســبک و شــکل چلچــراغ اهمیتــی بیــش از روشــنایی آن می یابــد! چلچــراغ می توانــد نقــش یکپارچه کننــده ی فضــای غذاخــوری را بــازی کنــد. اگــر میــز غذاخــوری و صندلی هــای آن بــا هــم نمی خواننــد یــا یــک یــا دو صندلــی غذاخــوری ســبکی متفــاوت دارنــد، انتخــاب درســت یــک چلچــراغ می توانــد فضــای غذاخــوری و ســبک های گوناگــون را یکپارچــه نمایــش دهــد. بــا هــر نقشــه ای، بــاز هــم چلچــراغ عنــری چشــمگیر در اتــاق اســت و در گزینــش آن بایــد چنــد نکتــه را پیــش چشــم داشــته باشــیم.

  نقطه ی کانونی

گاه می توانیــد از قانــون هاهنگــی بگذریــد و چلچراغــی مــدرن را در فضایــی ســنتی یــا چلچراغــی ســنتی را در فضایــی مــدرن بــه کار گیریــد. ایــن کار حســی از تضــاد و غرابــت بــه فضــا می دهــد. از تضــاد رنگــی هــم می توانیــد اســتفاده کنیــد. اگــر دیوارهــا و ســقف خانه تــان بیشــر روشــن و ســفید اســت، اســتفاده از چلچــراغ بلوریــن بی رنــگ چنــدان جالــب نیســت. جــرات داشــته باشــید و چلچراغــی بــه رنگ هــای تنــد و زنــده چــون قرمــز را برگزینیــد. چلچــراغ مــی توانــد نقطــه ی کانونــی یــک اتــاق باشــد.

هماهنگی با سبک دکور

 چلچــراغ نشــانه ای از شــخصیت و ســلیقه ی شــا اســت. ســبکی کــه بــر می گزینیــد نبایــد بــا ســبک دیگــر عنــاصر و مبلــان خانــه ناهمخــوان باشــد. چگونگــی کاربــری فضــای غذاخــوری هم درایــن کار ســهم دارد. آیــا ایــن فضــا بــرای مهــان و مهانی هــا اســت یــا شــا هــر روز بــا خانــواده از آن اســتفاده می کنیــد؟ بــرای نمونــه در فضاهــای شــخصی تر می توانیــد از چراغ روی میز ناهار خوری استفاده کنید. در ســبک های ســنتی چلچراغ هــای بلوریــن یــا کریســتال گزینــه ی مناســبی هســتند هــر چنــد بســیاری از طرح هــای ســنتی امــروز با انــدک دســتکاری و تغییر مناســب فضاهــای مــدرن هــم گشــته اند.

نوآوری

 نیــازی نیســت همیشــه میــان ســبک های مــدرن و کلاســیک یــا ســنتی بــه دنبــال چلچــراغ دلخــواه بگردیــد. گاه می توانیــد بــا سرهــم کــردن چنــد تکــه از چنــد چلچــراغ یــا کــم کــردن و افــزودن قطعه هاچلچراغــی ویــژه ی خــود بســازید. سری بــه سمســاری ها بزنیــد و در میــان چلچــراغ هــای دســت دوم، بــه دنبــال آن هایــی باشــید کــه بــا انــدک تغییــر می توانیــد نمونــه ای زیبــا بــرای خــود بســازید. می توانیــد از عنــاصر طبیعــی چــون بوريــا و چــوب و صدف هــای دریایــی هــم اســتفاده کنیــد و بــا آویخــن چلچــراغ ســاخته ی خــود روی میــز غذاخــوری، مهانــان را بــه شــگفتی واداریــد.

  چلچراغ روشن

 اگــر چلچــراغ تنهــا منبــع روشــنایی فضــای غذاخــوری اســت، بــه انــدازه ی روشــنایی آن توجه کنیــد. برخــی از چلچراغ هــای بــازار اگرچــه زیبــا می نماینــد ولــی در تامیــن روشــنایی مناســب ناتــوان هســتند. پیــش از خریــد مطمــن باشــید کــه لامپ هــای ایــن چلچــراغ در بــازار هســت و شــا بــه آســانی می توانیــد لامپ هــای دیگــر را هــم جایگزیــن کنیــد. برخــی از کارخانه هــا و شرکت هــا لامــپ ویــژه ی خــود را تولیــد می کننــد کــه در بــازار چنــدان رایــج نیســت.

چلچراغ خاموش

اگــر فضــای غذاخــوری شــا روشــنایی اش را از منابــع نــوری دیگــر می گیــرد و گــان می کنیــد نیــازی بــه چلچــراغ نداریــد ســخت بــر خطــا هســتید. چلچلــراغ خامــوش هــم بــه انــدازه ی چلچــراغ روشــن اهمیــت دارد. در ایــن زمان هــا، چلچراغــی را برگزینیــد کــه از نظــر شــکل چشــم گیر باشــد. در ایــن جــا چلچــراغ نقــش یــک تندیــس یــا اثــر هــری را بــازی می کنــد حتــا اگــر روشــنایی اش انــدک یــا هیــچ باشــد.

 

مجله دکومان شماره 20 و 21