درخواست نمایندگی
نامیرا

مشخصات شخص درخواست کننده

نام : *

نام خانوادگی : *

سال تولد: *

محل تولد : *

جنسیت : * مردزن

وضعیت تاهل : * متاهلمجرد

آدرس :

شماره تماس : *

آدرس پست الکترونیکی : *

مقطع تحصیلی : * دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا


مشخصات فروشگاه

متراژ فروشگاه : *

متراژ انبار : *

وضعیت فروشگاه : *

موقعیت فروشگاه : *

آدرس فروشگاه :

شماره تماس فروشگاه : *

آدرس انبار :

شماره تماس انبار : *


سابقه فعالیت

مجوز فعالیت : *

شماره و تاریخ جواز کسب : *

سابقه فعالیت در صنف : *

زمینه اصلی فعالیت : *