درخواست نمایندگی
نامیرا

  مشخصات شخص درخواست کننده

  نام : *

  نام خانوادگی : *

  سال تولد: *

  محل تولد : *

  جنسیت : * مردزن

  وضعیت تاهل : * متاهلمجرد

  آدرس :

  شماره تماس : *

  آدرس پست الکترونیکی : *

  مقطع تحصیلی : * دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا


  مشخصات فروشگاه

  متراژ فروشگاه : *

  متراژ انبار : *

  وضعیت فروشگاه : *

  موقعیت فروشگاه : *

  آدرس فروشگاه :

  شماره تماس فروشگاه : *

  آدرس انبار :

  شماره تماس انبار : *


  سابقه فعالیت

  مجوز فعالیت : *

  شماره و تاریخ جواز کسب : *

  سابقه فعالیت در صنف : *

  زمینه اصلی فعالیت : *