میز تلویزیون فرانچسکو

نگرشی نو در طراحی منبت کاری، در اغلب محصولات نامیرا مشهود است.

مشخصات فنی
میز تلویزیون L 150 D 48 H 63
L 172 D 48 H 63
L 190 D 48 H 63