میز ناهار خوری اسکار

چیه اینجا

توضیحات

مشخصات فنی
میز غذا خوری مستطیل L 180 D 105 H 79
L 220 D 115 H 79
L 260 D 115 H 79
صندلی غذا خوری L 59 D 54 H 110