میز ناهار خوری پی یر

ظرافت در ساخت مبلمان مشبک و یک نتیجه خاص و ب ینظیر، آنچه فقط از عهده استادکاران خبره و با بهره گیری از ابزارهای مدرن میسر است و بس.

مشخصات فنی
میز غذا خوری مستطیل L 180 D 105 H 79
L 220 D 115 H 79
L 260 D 115 H 79
صندلی غذا خوری بلند
صندلی غذا خوری کوتاه
L 54 D 67 H 123
L 54 D 62 H 111